/pl/zawody/kalendarz

 Poniżej zamieszczamy Procedurę organizacji egzaminów na odznaki Jeżdżę Konno:
 
Procedura organizacji egzaminu jeżdżę konno
(zgodnie z Regulaminem Odznak Jeździeckich PZJ obowiązującego od dnia 01.01.2024 r. zatwierdzone uchwałą Zarządu z dnia 07.11.2023 r. z późniejszymi zmianami).
 
1. Zaplanuj termin egzaminu.
2. Jeśli organizujesz egzamin po raz pierwszy zwróć się do Wojewódzkiego Koordynatora Szkolenia Jeździeckiego (WKSJ) PKA o zatwierdzenie ośrodka, jako ośrodek spełniający wymogi do przeprowadzenia egzaminu na odznakę Jeżdżę Konno.:
Arkadiusz Jaźwa - 602-764-939
Zastępca: Robert Uchwat - 782-255-575
3. Ustal skład komisji egzaminacyjnej (2 szkoleniowców PZJ z aktualną licencją PZJ – przewodniczący minimum instruktor sportu PZJ ).
4. Zwróć się do Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej PKA o zatwierdzenie składu komisji egzaminacyjnej wybranej na organizowany egzamin.
e-mail: beatawiniarska@op.pl
5. Co najmniej 4 tygodnie przed egzaminem zgłoś do WZJ PKA chęć organizacji egzaminu przesyłając wypełniony druk załącznik nr 1 Zgłoszenie egzaminu na Odznaki Jeździeckie ze strony www. pzj.pl/odznaki-jezdzieckie/.
6. Do zgłoszenia dołącz zamówienie na zadeklarowaną z góry ilość odznak (liczbę legitymacji jeżdżę konno i przypinek).
7. Po zaakceptowaniu przez osoby upoważnione z ramienia WZJ, Twój egzamin zostanie opublikowany na stronie PZJ/WZJ.
8. Opłać fakturę wystawioną przez WZJ (koszty egzaminu zgodnie z cennikiem PZJ).
9. Na stronie /pzj.pl/odznaki-jezdzieckie/ są zawarte informację odnośnie rejestracji uczestników egzaminu w systemie ARTEMOR. Każdy uczestnik egzaminu ma obowiązek zarejestrować się w systemie ARTEMOR (w zakładce KALENDARZ ODZNAK należy wyszukać egzamin i kliknąć ikonę ZAPISZ SIĘ – po rejestracji do systemu należy się zalogować i wpisać swoje dane)
10. Wygenerowany protokół egzaminacyjny PZJ w dniu egzaminu przesłany na email podany w zgłoszeniu wydrukuj i przekaż komisji egzaminacyjnej.
11. Po zakończonym egzaminie wydaj uczestnikom egzaminu z wynikiem pozytywnym legitymację i przypinkę potwierdzające uzyskanie odznaki.
12. Dokonaj rozliczenia finansowego z egzaminatorami zgodnie z cennikiem PZJ część IV wynagrodzenie dla osób oficjalnych na rzecz PZJ wg stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym.
13. Po egzaminie niezwłocznie prześlij wypełniony i podpisany protokół z egzaminu do WZJ PKA.